Työhyvinvointi

Terveyteen, hyvinvointiin ja jaksamiseen liittyvät ongelmat näkyvät mm. alentuneena työkykynä, sairauspoissaolojen lisääntymisenä sekä ennenaikaisina eläkkeelle jäämisinä. Kuntoutus voidaan määritellä ihmisen ja ympäristön muutosprosessiksi, jonka tavoitteena on toimintakyvyn, itsenäisen selviytymisen ja hyvinvoinnin edistäminen.

 

Monisävel tarjoaa kokemuksellisen ryhmän työyhteisöjen vuorovaikutuksen toimivuuden parantamiseksi luovin musiikillisin menetelmin.

Ryhmän tavoitteina voisivat olla esimerkiksi:

    • vuorovaikutus- ja kommunikaatiovalmiuksien kehittäminen 
    • paineensieto- ja päätöksentekokyvyn vahvistaminen 
    • oman toiminnan jäsentäminen 
    • oman työ- tai tehtävärooliin selkeyttäminen 
    • uusien toiminta- ja ratkaisumallien löytäminen 
    • omien reaktio- ja toimintatapojen tunnistaminen ja hallitseminen eri tilanteissa 
    • keskittymiskyvyn lisääminen 
    • itseluottamuksen vahvistuminen 
    • rentoutuminen sekä stressin vähentäminen ja uupumuksen lieventäminen